email  PulaskiPTA@gmail.com   |   phone   631-262-6850